Image 00
Image 01
Image 02
Image 03
โรงพยาบาลแม่พริก


วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เพื่อประชาชนสุขภาพดี
พันธกิจ
โรงพยาบาลแม่พริก ให้บริการ รักษา ป้องกัน ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพ โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง บนมาตรฐานวิชาชีพ การมีส่วนร่วมของชุมชน