Image 00
Image 01
Image 02
Image 03
โรงพยาบาลแม่พริก


วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เพื่อประชาชนสุขภาพดี
พันธกิจ
โรงพยาบาลแม่พริก ให้บริการ รักษา ป้องกัน ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพ โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง บนมาตรฐานวิชาชีพ การมีส่วนร่วมของชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 2567


 

นายธวัชชัย  ปินเครือ 
ตำแหน่ง ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
(ด้านทันตสาธารณสุข) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

งานโรงพยาบาล

ITA
ศูนย์คุณภาพ
กลุ่มงานบริหารงาน
Dashboard
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
@MaeprikHospital
ประกาศเผยแพร่แผนโรงพยาบาล
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปี 2567
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567
แผนจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ 2567
แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ปีงบประมาณ 2567
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ PTC
รายงานการประชุม PTC 2565
แผนประจำปี รพ.แม่พริก 2566
แผนประจำปี รพ.แม่พริก 2566
แผนค่าเสื่อม ปีงบ 2566
จริยธรรมโรงพยาบาล
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรม
จริยธรรม 2567
แผนจริยธรรม รพ.แม่พริก 2567
แบบฟอร์มที่ 1 แผนปฏิบัติการ รพ.แม่พริก 2567
แผนจริยธรรม รพ.แม่พริก 2566
แบบฟอร์มที่ 1 แผนปฏิบัติการ รพ.แม่พริก 2566
รายงานผลตามแผนจริยธรรม รพ.แม่พริก 2566
รอบ (6 เดือน)
รายงานผลตามแผนจริยธรรม รพ.แม่พริก 2566
รอบ (12 เดือน)